Energetické audity

 

Energetické audity

Energetický audit je zpracován v souladu se zákonem č. 61/2008 Sb. z., o hospodaření energií, vydaným parlamentem ČR a dle jeho prováděcí Vyhl. 425/2004, vydané MPO, kterou se mění vyhláška 213/2001 Sb. z., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu a v Intencích ČSN 73 0540-2 : 2011-Tepelná ochrana budov.

Cílem energetického auditu je nalezení potenciálu úspor energií v posuzovaném objektu, navržení možných variant energeticky úsporných opatření ke snížení stávající energetické náročnosti objektu při zachování tepelné pohody prostředí a jejich posouzení z hlediska energetického a ekonomického. Pro vlastníka budovy může sloužit jako pomocník pro stanovení dlouhodobých záloh na opravy a údržbu a následné plánování oprav, nebo jejich financování z dotačních programů a fondů.

Audit je signován energetickým auditorem, zapsaným v seznamu Energetických auditorů MPO ČR. V oboru tepelné energetiky máme dlouholeté zkušenosti, které průběžně zapracováváme do EA, dosud máme zpracováno cca 250 EA bytových domů a cca 40 EA objektů terciální sféry a občanského vybavení.